ทำความรู้จักกับ IMC เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดควรรู้!!

ทำความรู้จักกับ IMC เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดควรรู้!!

IMC เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีความสำคัญกับนักธุรกิจ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการสื่อสารเกี่ยวกับตัวสินค้าไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจ และอาจเกิดการตัดสินใจซื้อ โดยเครื่องมือในการใช้กลยุทธ์นี้มีอยู่หลายเครื่องมือด้วยกัน เดี๋ยวเราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องมือแต่ละเครื่องมือสำคัญ ๆ ที่นักการตลาดควรรู้กันค่ะ ว่าแต่จะมีเครื่องมือไหนบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ

ทำความรู้จักกับ IMC เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดควรรู้!!

Integrated Marketing Communication?

Integrated Marketing Communication (IMC) คือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นหลักการตลาดที่จะใช้ช่องทาง การตลาดหลายรูปแบบร่วมกัน แทนที่จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งการสื่อสารการตลาดทุกช่องทางจะต้องสอดคล้องกัน ซึ่งประโยชน์ของ Integrated Marketing Communication คือความสอดคล้องกันของข้อมูลที่สื่อสารออกไปในทุกช่องทางการตลาดที่มีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้ลูกค้ารับข้อความนั้นชัดเจนผ่านการเน้นย้ำ อีกทั้งยังดูน่าเชื่อถือมากกว่า

เป้าหมายของ IMC คือ การที่จะมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้รู้จักสินค้า ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและมีความเชื่อมั่นในสินค้าแบรนด์เนมใดแบรนด์หนึ่ง  

สำหรับเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ IMC คือ การสื่อสารทางการตลาดหรือPromotion ตามหลัก Marketing Mix 4P ซึ่งมีอยู่ 5 รูปแบบที่สามารถแยกย่อยได้อีกหลายวิธี

ทำความรู้จักกับ IMC เครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดควรรู้!!

เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

 1. การโฆษณา (Advertising)

การโฆษณา เป็นอีกหนึ่งการสื่อสารทางการตลาด ที่พบได้บ่อย และการทำโฆษณา IMC ถือเป็นการสร้าง Awareness ทำให้ลูกค้ารับรู้แบรนด์ หรือรับรู้ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านสื่อ

สำหรับช่องทางในการโฆษณาในปัจจุบัน สามารถทำได้หลายวิธีทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งนักการตลาดควรคำนึงถึงช่องทางที่สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ถูกกลุ่มด้วย

โฆษณาออนไลน์(Online) คือการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อย่างเช่น Google Adsense, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และการซื้อ Banner บนเว็บไซต์

โฆษณาออฟไลน์(Offline) คือการโฆษณา ด้วยช่องทางอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ช่องทางออนไลน์ อย่างเช่น การทำโฆษณาบน Billboard, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, คลื่นวิทยุ, นิตยสาร

 • การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling)

เป็นการส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงานขาย เป็นการใช้พนักงานติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลสินค้าที่ขาย อย่างเช่นการโทรหาลูกค้าเพื่อขายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งจะใช้พนักงานขายในกรณี ต่อไปนี้

 • เมื่อสินค้านั้นเหมาะสมกับการขายโดยใช้พนักงาน เช่น สินค้าประเภทที่ขายตามบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องสำอาง
 • เมื่อลักษณะสินค้าต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งไม่สามารถจ่ายผ่านสื่อมวลชนได้ สินค้าพวกนี้ได้แก่ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องยนต์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ จึงต้องอาศัยพนักงานขายช่วยอธิบาย เพราะไม่สามารถใช้สื่อโฆษณาอธิบายได้ชัดเจน
 • หน่วยงานขายจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่สินค้านั้น ต้องการบริการที่ดี ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้คนให้บริการประกอบการขายสินค้านั้นด้วย โดยพนักงานขายจะเป็นผู้บริการแนะนำติดตั้งซ่อมบำรุงซึ่งพนักงานขายมีบทบาทสำคัญมากขึ้น
 • การส่งเสริมการขาย (Sale promotion)

Sales Promotion คือ ส่งเสริมการขายด้วยการจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นโปรโมชั่นหรือวิธีส่งเสริมการตลาดที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น การลด แลก แจก แถม และการทดลองใช้ฟรีด้วยการทดทองใช้ผลิตภัณฑ์

สำหรับประโยชน์ของ Sales Promotion กับ IMC คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าไปทดลองใช้ง่ายขึ้น และถ้าหากลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้า ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้ซ้ำ

แต่อย่างไรก็ตาม Sales Promotion เป็นแค่เพียงกิจกรรมทางการตลาดในระยะสั้นเท่านั้น เพราะการทำ Sales Promotion จะส่งผลให้กำไรต่อหน่วยลดลง

 • การประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation)

คือ เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ที่มุ่งสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดี ขององค์กรผลิตภัณฑ์ และตรายี่ห้อต่อผู้บริโภค สื่อมวลขน สาธารณชน พนักงานในองค์กร ผู้ถือหุ้นหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มมวลชนอื่น ๆ ซึ่งใช้กรณีต่อไปนี้

 • ใช้การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ว่าเหนือกว่าคู่แข่ง
 • การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู้กับบุคคล สินค้าบางชนิดจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อคนมีความรู้ในตราสินค้านั้นจึงต้องอธิบายถึงคุณสมบัติเกี่ยวกับสินค้า
 • เมื่อมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเข้าไปในการโฆษณาได้ เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ข้อมูลเข้าไปในโฆษณามาก ๆ

ประเภทของการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive PR)  เป็นการมุ่งสร้างโอกาสทางการตลาดมากกว่าคอยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวในภาวะการแข่งขัน ทางการตลาดอย่างรุนแรง การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด แบบรุก มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะมุ่งวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นสำคัญ

การประชาสัมพันธ์เชิงรับ (Reactive PR) เป็นการมุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริษัท อันเป็นการทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริษัท เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขและควบคุมการเกิดข่าวลือ (Rumor Control) การจัดการกับภาวะวิกฤต (Crisis Management)

 • การตลาดทางตรง (Direct marketing)

ตลาดทางตรงคือ เป็นการติดต่อสื่อสารส่วนตัว ระหว่าง นักการตลาด และกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ การส่งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่น ๆ ผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน โดยนักการตลาดสามารถวัดผลการตอบสนองจาก ผู้บริโภคได้ ซึ่งการตลาดทางตรง ใช้กรณีต่าง ๆดังนี้

 • เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอในกรณีนี้ถ้าทราบว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นใครอยู่ที่ไหน
 • เมื่อต้องการสร้างการตลาดที่มีความเป็นส่วนตัว (Personalized marketing) ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกว่าเป็นการตลาดแบบส่วนตัวเมื่อผู้บริโภคได้รับจดหมายแล้วจะรู้สึกว่าเป็นลูกค้าสำคัญเป็นลูกค้าที่ประธานบริษัทรู้จัก ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี และภาคภูมิใจว่าตนเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
 • ใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์ติดตามผล (Follow up strategy)
 • เป็นการเตือนความทรงจำ (Remind) การใช้ตลาดทางตรงเพื่อติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

        และทั้งหมดนี้คือเครื่องมือของ Integrated Marketing Communication ซึ่งแต่ละเครื่องมือถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำการสื่อสารตราสินค้าไปยังผู้บริโภค ได้น่าสนใจกันทุกเครื่องมือเลยค่ะ สำหรับนักการตลาดคนไหนที่กำลังวางแผนในการใช้เครื่องมือนี้อยู่ ข้อมูลในข้างต้นอาจจะช่วยในการตัดสินในการการเลือกใช้ได้มากขึ้นนะคะ

รวมสัตว์โลกสุดน่ารัก มุมของสัตว์ที่น่ารัก หาดูได้ยากที่นี่ tumrasus

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : SARABUNSUD

Comments are closed.